Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem (Mgr. Daniela Žádníková za Mistr a žák, IČO: 02881802) a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb – Kurzů.

Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.mistrazak.cz.

Poskytovatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. Kurz bude uspořádán, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne daného minimálního počtu.

Přihlášení do Kurzu je možné pouze prostřednictvím formuláře, který je dostupný z webové stránky kurzů www.mistrazak.cz/nabidka-kurzu. Objednatel je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu.

Výzva k provedení platby na účet poskytovatele je objednatelům kurzu zasílána prostřednictvím e-mailu, který současně potvrzuje přijetí přihlášky. Email obsahuje údaje k platbě.

Kurzovné je nutno uhradit do 7 dnů ode dne podání přihlášky. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní poskytovatel objednatele na tuto skutečnost prostřednictvím emailu a poskytne mu dodatečnou lhůtu 3 dny od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet poskytovatele, poskytovatel toto přihlášení do Kurzu zruší. Tímto poskytovatel odstupuje od smlouvy s objednatelem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do Kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož Kurzu. Nejzazší možný termín pro uhrazení kurzu je 7 dní před začátkem kurzu.

Přihlášení do Kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem poskytovateli s předmětem: Zrušení kurzu.
Při naplňování kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. V případě jednoho vypsaného termínu jsou všichni přihlášení automaticky zařazeni do nejbližšího termínu. V případě, že je pro kurz vypsáno v jednom pololetí více termínů – je třeba vybrat termín a na ten se závazně přihlásit emailem (info@mistrazak.cz).

Pokud poskytovatel změní termín konání kurzu, musí toto nahlásit všem přihlášeným účastníkům a to nejméně 7 dní před začátkem konání kurzu. Pokud za nových podmínek nemá objednatel o kurz zájem, bude mu vráceno 100% uhrazené částky, nebo si může vybrat jakýkoli jiný nenaplněný kurz.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí poskytovatel všem objednatelům 100% přijaté zálohy a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení zrušení kurzu, nebo si může objednatel vybrat jakýkoli jiný nenaplněný kurz.

Dárková vstupenka je platná 1 rok od zakoupení.

Úhrada ceny kurzu:
Objednatel uhradí cenu kurzu převodem na účet poskytovatele na základě pokynu automaticky vygenerovaného emailu po provedení objednávky. Objednatel provede úhradu na své náklady.
Po zaplacení příslušné částky obdrží objednatel zprávu a vstupenku. Objednatel má povinnost se při vstupu na kurz prokázat platnou vstupenkou.

Cena kurzu:
Cena kurzu zahrnuje:
– Výuku řemesla ve stanoveném rozsahu a ve stanovených prostorách
– Materiál a nářadí potřebné pro realizaci kurzu

Storno:
V případě, že objednatel uhradil cenu kurzu, je oprávněn stornovat svoji objednávku emailem s předmětem: Storno a to nejpozději do 30 dnů od připsání peněz na účet Mistr a žák. Vrácená částka (100% uhrazené částky) bude objednateli vždy převedena na bankovní účet, který uvede v emailu poskytovateli o stornu.
Částka bude převedena do 30 dnů ode dne obdržení Storno emailu poskytovatelem. Po 30 dnech od koupi již nelze objednávku stornovat.

V případě, že je objednávka uskutečněna méně než 30 dní před začátkem kurzu – objednávka se považuje za závaznou a nelze stornovat.

U kurzů s více termíny je nutné si rezervovat termín. Rezervace termínu je závazná a pokud od ní ustoupíte méně než 14 dní před začátkem kurzu, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Pokud se z kurzu omluvíte víc než 14 dní před začátkem kurzu – máte možnost přihlásit se na jiný termín.

Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté objednatelem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci poskytovatele. V případě neuzavření smluvního vztahu budou uvedené údaje znehodnoceny.

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.

Provozovatelé kurzů nezodpovídají za jakákoli případná poranění, která si účastníci způsobí při provádění činností v rámci výuky kurzu. Účastnici jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů lektora.